POS-POIM

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – asocierea intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de utilităţi publice şi al furnizării/prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

În conformitate cu prevederile legii 215/2001, asociaţia este structură de cooperare cu personalitate juridică, înfiinţată, în condiţiile legii, de UAT-uri pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. ADI are statut de utilitate publică, de drept privat ( este creată în conformitate cu prevederile OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

ADI este singurul partener al OR ca organ unic de decizie şi coordonare. ADI exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia.

Operatorul regional
Operatorul regional este o societate comercială deţinută de către UAT-urile asociate în ADI. UAT-urile membre în ADI deleagă către OR gestiunea serviciilor de apă şi canalizare.

Contractul de Delegare
Contractul de delegare a gestionării serviciilor de apă şi canalizare, este acel contract încheiat între OR, pe de o parte, şi ADI, în numele şi pe seama municipalităţilor asociate, pe de altă parte. Este un contract unic pentru întrega arie de acoperire a proiectului care corespunde competenţelor teritoriale ale tuturor UAT –urile membre.

Delegarea gestiunii serviciilor, reprezintă esenţa organizării operaţionale şi instituţionale a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată regionalizate, şi are ca scop:

– asigurarea unei relaţii echilibrate dintre autorităţile locale şi OR;

– axarea contracului pe pregătirea, finanţarea şi implementarea planului de investiţii, ca bază pentru întărirea performanţei companiei;

– reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamică şi durabilă, în particular, în ceea ce priveşte: gestiunea bunurilor şi un sistem de prevederi financiare, sistemul de ajustare al tarifele, procesul de raportare şi control Contractul de Delegare stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului de investiţii şi atingerea a unor niveluri de performanţă a serviciilor. OR este desemnat să gestioneze, opereze, întreţină, imbunătăţească şi extindă toate bunurile publice menţionate în contract.

Contractul de delegare este un angajament pe termen lung. Proprietatea asupra bunurilor publice şi responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii adecvate de apă şi canalizare la un tarif accesibil, aparţin autorităţilor locale. Regionalizarea presupune gruparea acestor localităţi situate într-o zonă specifică pentru coordonarea eforturilor în vederea implementării programelor integrate de dezvoltare. Mijloacele fixe rămân în proprietate publică şi trebuie recuperate de către proprietari (UAT-uri) la finalizarea contractului. Politica de tarife este stabilită de către ADI în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să asigure recuperarea totală a costurilor.

Legislaţia relevantă:
Legislaţia românească ce stabileşte cadrul instituţional pentruu implementarea POS în sectorul de apă/apă uzată, cuprinde următoarele acte normative:

 1. Legislaţie primară:

– legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

– legea 51/2006 a serviciilor publice locale – lege generală;

– legea 241/2006 a serviciilor de apă şi canalizare – lege specifică;

– legea 224/2015 de completare a legii 241;

– legea 273/2006 privind finanţele publice locale

 1. Legislaţie secundară

– regulamentul – cadru privind serviciile de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007

– termeni de referinţă pentru serviciile de apă şi canalizare aprobaţi prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007

– contract cadru pentr asigurarea serviciilor de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007

– în prezent nu există nici o procedură aplicabilă delegării serviciilor de apă şi canalizare

Astfel, Operatorii Regionali şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară vor funcţiona respectând regulile ‘in house’ stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca :

– Unitatile administrativ teritoriale exercita, prin asociatie (ADI), asupra operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in aria proiectului.

– Operatorul regional îşi desfăşoară activitatile din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate in ADI.

– Operatorul regional trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atat la infiintare cat si pe toata durata existentei contractului de delegare.

Autorităţile Locale (Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale) prin OR sunt beneficiarii operaţiunilor cuprinse în acestă axă prioritară.

 POS MEDIU 2007-2013

Acquis comunitar – întreaga legislaţie primară şi derivată, precum şi ansamblul politicilor şi instituţiilor create pentru a asigura aplicarea, respectarea şi dezvoltarea corespunzătoare şi continuă a acestei legislaţii

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

Obiectivul conformarii cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile este de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminarii apei destinate consumului uman şi de a asigura ca apa destinată consumului uman este potabilă şi curata. Obiectivul conformarii cu legislaţia privind epurarea apelor uzate orăşeneşti este de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale descarcarilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul localităţilor şi a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special din industria alimentara.

Totodată programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

 1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.
 2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.
 3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.

Obiectivele acestei axe prioritare sunt următoarele:

asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;

asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;

îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;

îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;

crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură în conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2000 şi 10000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.

PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu CSC şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu PNR şi recomandările specifice de ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

OT6. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat al deşeurilor, protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată, demarată prin programele de finanţare anterioare şi consolidată prin POS Mediu 2007-

2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se va realiza după 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă care să poată realiza atât proiectele cu finanţare UE, cât şi funcţionarea instalaţiilor din aglomerările învecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populaţiei cu venituri mai reduse din aceste localităţi, pe baza principiului solidarității. În urma procesului de regionalizare şi a investiţiilor din POS Mediu 2007-

2013, în prezent sunt activi 43 operatori regionali.

Deseori, operatorii regionali de apă s-au confruntat cu solicitări de preluare a unor investiţii realizate de către autorităţile locale din alte surse de finanţare, dar care nu corespundeau din punct de vedere tehnic, necesitând investiţii suplimentare pentru asigurarea funcţionării acestora. Pentru evitarea unor situaţii similare, pentru proiectele finanţate din alte surse nerambursabile (ex. FEADR) se va promova un mecanism de implicare a operatorului în procesul de avizare a documentaţiei tehnice aferente unui proiect al cărui rezultat ar urma să îl preia, precum şi integrarea regională a autorităţii publice locale care beneficiază de investiţii.

Nevoia de dezvoltare: extinderea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în contextul implementării Directivei Cadru a Apei şi a directivelor subsecvente, ţinând cont de Planurile de Management Bazinale şi Master Planurile Regionale actualizate Strategia: continuarea investiţiilor în sistemele regionale de management al apei şi apei uzate, prin proiecte integrate derulate de operatorii regionali de apă

Rezultatul urmărit prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi

Serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.

OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Conform celor prezentate în secţiunea 1.1., la nivelul anului 2013, România se află în urma ţintelor din Tratatul de Aderare cu privire la gradul de acoperire, la nivel naţional, cu sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate urbane. Referitor la alimentarea cu apă potabilă a populaţiei deşi gradul de conectare a crescut permanent, nivelul acestuia se menţine semnificativ sub media europeană, situaţie care impune continuarea investiţiilor în acest domeniu. De asemenea, mai sunt o serie de localităţi pentru care este necesară conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, fiind necesară monitorizarea calităţii apei potabile. Până la data de 31.12.2015, calitatea apei furnizate trebuie să se mai conformeze la anumiţi parametri (mangan, pesticide, cadmiu, aluminiu, turbiditate, nitraţi, amoniu) într-o serie de localităţi, cu locuitori conectaţi, între 10.000 loc. şi 100.000 loc. (51 localităţi), precum şi sub 10.000 loc. (64 localităţi). MMSC (ANAR) este responsabil pentru monitorizarea calităţii resurselor de apă, asigurând o bază de date privind calitatea apelor.

În ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., perioadele de tranziţie pentru implementarea acestei directive expiră astfel: 31.12.2013 pentru asigurarea colectării apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 10.000 l.e; 31.12.2015 – pentru asigurarea epurării apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 10.000 l.e. (prin treaptă terţiară, ca urmare a declarării teritoriului României ca fiind zonă sensibilă) şi 3l.12.2018 – pentru colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2000 l.e. Astfel, faţă de angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare, situaţia la nivel de țară este următoarea:

 • gradul de colectare a apelor uzate (exprimat în % încărcarea totală biodegradabilă) din aglomerările umane cu mai mult de 10.000 l.e. este de 83,95% (faţă de ţinta de 100%), iar în aglomerările cu peste 2000 l.e este 59,95 % (faţă de ţinta 69% la 31.12.2013 şi 80% la 31.12.2015);
 • gradul de epurare a apelor uzate (exprimat în % din încărcarea totală biodegradabilă) din aglomerările umane cu mai mult de 10.000 l.e. este de 70,72% (faţă de ţinta de 100%), iar în aglomerările cu peste 2000 l.e. este de 49,89% (faţă de 61% la 31.12.2013 şi 77% la 31.12.2015).
 • în ceea ce priveşte conectarea populaţiei la sistemele centralizate de alimentare cu apă, în anul 2012, aceasta a atins un nivelul de 60,15% (12.103.555 locuitori – date INS), estimându-se că la sfârşitul anului 2015 acesta va fi de 64,3% (prin finalizarea investiţiilor derulate până în prezent).

Prin POIM vor fi continuate acţiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, contribuind la obiectivul global de asigurare a colectării şi epurării integrale a încărcării organice biodegradabile în aglomerările cu peste 2.000 l.e. Valoarea totală a investiţiilor estimate pentru un grad de conformare de 100% este de cca. 12,6 mld. Euro (4,23 mld. euro pentru apa potabilă şi 8,38 mld. euro pentru apa uzată), din care necesarul ce ar trebui asigurat în perioada 2014-2020 pentru acoperirea valorii investiționale cuprinse în proiectele aflate în pregătire este de aprox. 6,2 mld. euro. În ceea ce privește proiectele fazate, se estimează că necesarul ce trebuie acoperit se ridică la un total de cca.434 mil. euro. Finanţarea disponibilă va contribui la realizarea obiectivelor generale ale directivelor în proporţie de cca. 25% comparativ cu situaţia anului 2013.

România, în calitate de stat membru UE, are obligaţia să implementeze prevederile Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, respectiv să evalueze starea ecologică şi starea chimică a corpurilor de apelor de suprafaţă, care se realizează conform Directivei 2008/105/CE și a Directivei 2013/39/EC prin identificarea şi monitorizarea de noi substanţe prioritare, precum şi extinderea matricilor de investigare la diverse nivele de biota şi a stării chimice a corpurilor de apelor subterană (conform Directivei 2006/118/CE). Aceasta presupune monitorizarea substanţelor prioritare şi a altor poluanţi specifici identificaţi la nivel naţional, de tipul metalelor grele şi a substanţelor organice.

Având în vedere cerinţele privind criteriile minime de performanţă pentru metodele de analiză stipulate de Directiva 2009/90/CE, se impune creşterea capacităţii tehnice de validare și control a datelor pentru identificarea şi stabilirea relevanţei atât pentru noile substanţe, cât şi pentru cele existente.

Prin POIM vor fi vizate în principal două tipuri de acţiuni:

 1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni:
 • Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
 • Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
 • Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.

POIM va asigura totodată, și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

Având în vedere faptul că aglomerările sub 2.000 l.e. au o capacitate economică limitată, acestea pot fi finanțate în situații excepționale, în corelare cu prioritățile din Master Plan și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic, și doar numai pentru sisteme centralizate, sistemele individuale de epurare nefiind incluse.

Acţiunile propuse vor contribui la atingerea rezultatului propus prin continuarea strategiei investiţionale integrate prin intermediul operatorilor regionali, strategie demarată prin programele SAMTID și ISPA şi consolidată prin POS Mediu 2007-2013. Acţiunile integrate vor asigura finanţarea investiţiilor care contribuie direct la obiectivele directivelor europene, prin extinderea ariei de operare a companiilor regionale de apă spre aglomerările între 2.000 și 10.000 l.e., promovând totodată principiul solidarității de susținere a localităților cu un nivel de suportabilitate scăzută prin politica tarifară.

Dezvoltarea laboratorului național va contribui la asigurarea sustenabilității investițiilor în infrastructură prin creşterea capacitaţii instituţionale necesare pentru monitorizarea tuturor substanţelor prioritare în resursele de apă și sursele de presiune, atingerea nivelului de producere date necesare pentru raportare completă, solicitat de directivele europene relevante, și integrarea datelor și informaţiilor de monitorizare obţinute în metodologia de evaluare a stării chimice a resurselor de apă, utilizată la nivel național și la elaborarea capitolelor aferente din Planul de Management Național care se raportează periodic la nivel european.

Grupul ţintă principal este populaţia urbană şi rurală aflată în zone cu conectare redusă la sisteme centralizate cu apă curată şi sanogenă şi la sisteme de canalizare.

Tipurile de beneficiari îl constituie Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Sunt companii existente care activează în baza unui contract de încredinţare directă acordat de către Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, prin respectarea regulii “in-house” stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, şi preluată în legislaţia naţională (Legile nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Acţionariatul OR este format exclusiv din membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară existentă, constituită din localităţile în aria cărora operează compania şi Consiliul Judeţean, după caz, şi în numele cărora promovează proiectele integrate de management al apei şi apei uzate, OR fiind astfel o companie de interes public şi finanţată prin fonduri publice; pentru proiectele noi, nu se vor crea noi ADI, ci cele existente se vor extinde prin includerea de noi membri; pentru POIM, se vor lua în considerare ADI existente la sfârşitul anului 2013.
 • OR acţionează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autorităţile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va promova operaţiunile vizând modernizarea laboratorului pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”.

În România cadrul instituţional în baza căruia se pot realiza investiţiile în sectorul apă uzată pentru a îndeplini cerinţele aquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate la nivel naţional, îl reprezintă angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi prevederile Planului de implementare a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Selectarea opţiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la bază listele de investiţii prioritare aprobate la nivel judeţean în baza Master Planurilor actualizate, prin care sunt evaluate atât gradul actual de conformare, cât şi investiţiile necesare pentru atingerea țintelor asumate prin Tratat.

Pentru conformarea aglomerărilor din mediul rural cu o populaţie cuprinsă între 2.000 – 10.000 l.e., necesarul de finanţare va fi completat prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul măsurii de dezvoltare a infrastructurii de bază în mediul rural. În cadrul acestei măsuri vor fi prioritizate investiţiile necesare pentru conformarea cu obligaţiile ce decurg din din prevederile acquis-ului comunitar, pe baza investiţiilor incluse în Master Planurile Regionale actalizate pentru sectorul de apă şi apă uzată. Solicitanţii de finanţare în cadrul PNDR vor fi autorităţile locale, dar se va institui un mecanism de coordonare a investiţiilor finanţate de cele două programe, prin implicarea operatorilor regionali în procesul de pregătire tehnică, aprobare şi implementare a cererilor de finanţare ale beneficiarilor PNDR, pentru a se utiliza o abordare unitară şi un management integrat şi eficient al investiţiilor în acest sector, în perspectiva preluării de către companiile de apă a operării investiţiilor realizate. Principiile de colaborare între autorităţile locale care promovează investiţiile prin PNDR şi cele operatorii regionali vor fi detaliate într-un protocol de colaborare încheiat între AM PNDR şi AM POIM. Corelarea investiţiilor se va face în două etape: 1. În faza de pregătire a documentaţiei tehnice şi a cererii de finanţare, autoritatea locală va solicita avizul tehnic al operatorului regional; 2. La evaluarea cererii de finanţare, AM PNDR va solicita punctul de vedere al AM POIM cu privire la avizul emis de operator şi la neincluderea aglomerării respective pe lista de investiţii a proiectelor majore promovate prin POIM.

Vor fi luate în considerare şi prevederile Planurilor de Management ale Bazinelor hidrografice în ceea ce priveşte alocarea cu prioritate a fondurilor pentru proiectele care implementează măsurile de bază planificate în anumite perioade de timp, în vederea reducerii poluării şi atingerea stării bune a cursurilor de apă.

Operarea investiţiilor va fi asigurată în continuare de operatorii regionali deja creaţi prin proiectele finanţate din fonduri europene pre şi post aderare.

Aceşti operatori vor asigura şi preluarea localităţilor de mici dimensiuni, mai puţin profitabile, dar care trebuie să se conformeze cu prevederile directivelor europene. Pentru conformarea tuturor localităţilor vizate se va realiza extinderea Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară şi a ariei de acoperire a Operatorilor Regionali de Apă prin preluarea acestor localităţi, în principiu fără a fi create asociaţii noi şi fără preluări de localităţi între operatorii deja creaţi. Se va acorda prioritate întăririi instituţionale a operatorilor cu o capacitate redusă, în vederea eficientizarii managementului investiţiilor realizate cu finanţare UE.

Proiectele promovate vor acoperi arii geografice bine definite, de ex. de bazinul geografic sau morfologia locală, care prin extinderea managementului regional al serviciului public de apă şi apă uzată, asigură optimizarea costurilor investiţionale şi de operare.