Consultare parti implicate in planul de selectie – AQUATIM S.A.

Propunere pentru Planul de Selectii si Scrisoare de asteptari privind selectia Consiliului de Administratie al AQUATIM S.A.

Documentele ce trebuie depuse de catre candidati pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al AQUATIM S.A.:

  1. Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004);
  2. Copie act identitate;
  3. Copie documente care atestă educaţia şi pregătirea profesională;
  4. Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa profesională;
  5. Cazier judiciar;
  6. Adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea deplină de exerciţiu;
  7. Copie carnet de muncă şi extras Revisal sau adeverinţă după caz;
  8. Declaraţie pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 5, alin. 2, lit(c) şi art. 7 din OUG nr. 109/2011.
  9. Declaraţie de intenţie formulată pe baza scrisorii de aşteptări şi a informaţiilor publicate pe pagina de internet a societăţii şi a Asociaţiei (autoritate publică tutelară)

Declaraţia de intenţie se va elabora în conformitate cu cerinţele legale reglementate în Anexa lb din Anexa 1 la HG nr. 722/2016.

Consultati documentele aici: