Despre ADI

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș
DESPRE ADI
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș  este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă pronunţată în dosarul nr. 26036/325/2009 de Judecătoria Timișoara, înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor sub nr. 65/24.06.2008 .
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
Prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în data de 19.01.2010, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș delegă dreptul de a expoata, întreține, administra, investi și furniza servicii de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul ariei de competență teritorială a Autorității Delegante către Operatorul Regional S.C. AQUATIM S.A.
Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul, conform prezentului statut şi actului constitutiv al acestuia;

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta;

g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu Serviciul:

  • Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;
  • Aplicarea principiului solidarităţii;
  • Implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte”;
  • Creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
  • Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;
  • Menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu;
  • Buna gestiune a resurselor umane;

h) să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.