POS-POIM

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

asocierea intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de utilităţi publice şi al furnizării/prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

În conformitate cu prevederile legii 215/2001, asociaţia este structură de cooperare cu personalitate juridică, înfiinţată, în condiţiile legii, de UAT-uri pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. ADI are statut de utilitate publică, de drept privat ( este creată în conformitate cu prevederile OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

ADI este singurul partener al OR ca organ unic de decizie şi coordonare. ADI exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia.

Operatorul regional

Operatorul regional este o societate comercială deţinută de către UAT-urile asociate în ADI. UAT-urile membre în ADI deleagă către OR gestiunea serviciilor de apă şi canalizare.

Contractul de Delegare

Contractul de delegare a gestionării serviciilor de apă şi canalizare, este acel contract încheiat între OR, pe de o parte, şi ADI, în numele şi pe seama municipalităţilor asociate, pe de altă parte. Este un contract unic pentru întrega arie de acoperire a proiectului care corespunde competenţelor teritoriale ale tuturor UAT –urile membre.

Delegarea gestiunii serviciilor, reprezintă esenţa organizării operaţionale şi instituţionale a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată regionalizate, şi are ca scop:

– asigurarea unei relaţii echilibrate dintre autorităţile locale şi OR;

– axarea contracului pe pregătirea, finanţarea şi implementarea planului de investiţii, ca bază pentru întărirea performanţei companiei;

– reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamică şi durabilă, în particular, în ceea ce priveşte: gestiunea bunurilor şi un sistem de prevederi financiare, sistemul de ajustare al tarifele, procesul de raportare şi control Contractul de Delegare stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului de investiţii şi atingerea a unor niveluri de performanţă a serviciilor. OR este desemnat să gestioneze, opereze, întreţină, imbunătăţească şi extindă toate bunurile publice menţionate în contract.

Contractul de delegare este un angajament pe termen lung. Proprietatea asupra bunurilor publice şi responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii adecvate de apă şi canalizare la un tarif accesibil, aparţin autorităţilor locale. Regionalizarea presupune gruparea acestor localităţi situate într-o zonă specifică pentru coordonarea eforturilor în vederea implementării programelor integrate de dezvoltare. Mijloacele fixe rămân în proprietate publică şi trebuie recuperate de către proprietari (UAT-uri) la finalizarea contractului. Politica de tarife este stabilită de către ADI în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să asigure recuperarea totală a costurilor.

Legislaţia relevantă:

Legislaţia românească ce stabileşte cadrul instituţional pentruu implementarea POS în sectorul de apă/apă uzată, cuprinde următoarele acte normative:

 1. Legislaţie primară:

– legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

– legea 51/2006 a serviciilor publice locale – lege generală;

– legea 241/2006 a serviciilor de apă şi canalizare – lege specifică;

– legea 224/2015 de completare a legii 241;

– legea 273/2006 privind finanţele publice locale

 1. Legislaţie secundară

– regulamentul – cadru privind serviciile de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007

– termeni de referinţă pentru serviciile de apă şi canalizare aprobaţi prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007

– contract cadru pentr asigurarea serviciilor de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007

– în prezent nu există nici o procedură aplicabilă delegării serviciilor de apă şi canalizare

Astfel, Operatorii Regionali şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară vor funcţiona respectând regulile ‘in house’ stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca :

– Unitatile administrativ teritoriale exercita, prin asociatie (ADI), asupra operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in aria proiectului.

– Operatorul regional îşi desfăşoară activitatile din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate in ADI.

– Operatorul regional trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atat la infiintare cat si pe toata durata existentei contractului de delegare.

Autorităţile Locale (Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale) prin OR sunt beneficiarii operaţiunilor cuprinse în acestă axă prioritară.

I. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Obiectivul general al Proiectului consta in dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Timis,in ceea ce priveste disponibilitatea, fiabilitatea si calitatea serviciului, prin promovarea investitiilor in sectorul de mediu,in vederea conformarii cu prevederile acquis-ului european si a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu,in contextul Axei Prioritare 3 POIM/Obiectiv Tematic 6ii.

Obiective specifice ale Proiectului si indicatori de rezultat:

a. asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apa de calitate, controlata microbiologic, in  conditii de siguranta si  protectie a sanatatii, in conformitate cu Directiva 98/83/ CE de la 18,08% inainte de Proiect la 98,36 % dupa Proiect;

b. cresterea nivelului colectarii si epurarii apelor uzate, respectiv imbunatatirea calitatii efluentilor, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, in 28 aglomerari, de la 89,81% inainte de Proiect, la 99,67 % dupa Proiect (exprimat in LE)

c. imbunatatirea sistemelor de management al apei si apei uzate prin:

c.1 reducerea procentului de apa non profit  in aria Proiectului de la 38 % inainte de Proiect,  la 27 % dupa Proiect;

c.2. reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare din aria Proiectului  de la 52 % inainte de Proiect  la 41 % dupa Proiect;

c.3. optimizarea functionarii si operarii sistemelor de apa si cana lizare in 26 de sisteme de alimentare cu apa si 28 de aglomerari;

c.4. un sistem SCADA regional pentru controlul intregii arii de operare;

d. imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din 28 aglomerari.

La nivelul Proiectului in 2016 rata de conformare a incarcarii organice biodegradabile este de 82,17% (429.131 l.e.), prin intermediul proiectelor in paralel al caror impact s-a estimat ca se va vizualiza la nivelul acelui an, va ajunge in anul 2019 la 89,81% (470.434 l.e.), iar  prin POIM se va ajunge la 99,67% (524.119 l.e.).

Aglomerarile mai mari de 10 000 LE au o rata de conformare a incarcarii organice biodegradabile de 94,22% (413.002 l.e.) la nivelul 2016, prin intermediul proiectelor in paralel, inclusiv proiectele fazate POS Mediu, va ajunge in anul 2019 la 99,52% (435.447 l.e.), iar  prin POIM se va ajunge la 100% (436.819 l.e.).

Aglomerarile intre 2.000-10.000 LE au o rata de conformare a incarcarii organice biodegradabile de 19,23% (16.129 l.e.) la nivelul anului 2016, prin intermediul proiectelor in paralel va ajunge la 40,55% (34.987 l.e.) in anul 2019, iar prin POIM se va ajunge la 98,06% (87.300 l.e.).

La nivelul Proiectului in 2016 rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa este de 85,38% (401.598 loc.), din care 16,00% (75.267 loc.) sunt alimentati cu apa de calitate conforma cu Directiva 98/83/CE, iar dupa finalizarea proiectelor in paralel va fi 95,34% (449.562 loc.), din care 18,08% (85.265 loc.) conforma cu Directiva 98/83/CE. Prin POIM se va ajunge la o rata de conectare de 98,36% (464.400 loc.), integral alimentati cu apa de calitate conforma cu Directiva 98/83/CE.

În data de 28.05.2015 a fost semnat Contractul ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” cu Asocierea Tractebel Engineering SA, Luca Way SRL, Acciona Ingineria SA, Romcapital Invest SA, iar ordinul de începere al lucrărilor a fost dat în data de 23.06.2015. Valoarea totală a asistenței proiectului este de 11.398.3385 lei inclusiv TVA,  progres fizic proiect 75%,

Studiul de fezabilitate include: partea tehnică, devize generale și devize pe obiect, analiza cost – beneficiu, piese desenate strategia nămolului, analiza instituțională, studii expertize, CU, avize, acorduri și aprobări; nu include: decizia de încadrare/acordul de mediu, plan de coordonare aprobat de autoritățile implicate, aplicația de finanțare.

Valoarea investițiilor totale prin POIM este de 239.434.180 euro.

Tip finanțare Procent finanțare (din Deficitul de finanțare) Procent din total cheltuieli eligibile Valoare investiție (Euro) Valoare investiție (lei)
Grant UE 85% 75.35% 180,419,640 862,063,085
Buget de Stat 13% 11.52% 27,593,592 131,844,942
Buget Local 2% 1.77% 4,245,168 20,283,837
Contribuție Beneficiar 11.35% 27,175,779 129,848,592
Funding Gap 88.65%
Total eligibile     239,434,180.00 1,144,040,456.00
(Euro, fără TVA)


Principalele categorii de lucrari propuse sunt urm
ătoarele:

 1. Sistemul de alimentare cu apa vizeaza 102 localitati, grupate in 26 de sisteme zonale de alimentare cu apa rezultate prin Proiect:
Reabilitare captare din sursa de suprafata buc 1
Extindere captari din surse subterane (foraje) buc 21
Reabilitare captari din surse subterane (foraje) buc 10
Retea de distributie apa potabila (noua)  din care: km 93
Construire retea de distributie km 17
Extindere retele de distributie km 76
Construirea de conducte de transport km 229
Retea de distributie apa potabila (reabilitata) din care: km 134
Reabilitare retele de distributie km 126
Reabilitare de conducte de transport km 8
Aductiune noua km 15
Aductiune (reabilitare) km 12
Statii tratare apa (noi) buc 13
Extindere/Modernizare/Reabilitare Statie tratare buc 9
Statii de clorare noi buc 23
Statii de clorare reabilitate buc 1
Statii de pompare/repompare noi buc 52
Statii de pompare/repompare modernizare buc 2
Rezervoare inmagazinare noi buc 46
Rezervoare inmagazinare reabilitate buc 4
 1. Sistemul de apa uzata vizeaza 28 de aglomerari, dintre care 10 aglomerari independente si 18 aglomerari grupate in 6 clustere:
Retea canalizare (noua) din care: km 287
Construire retea de canalizare km 150
Extindere retea de canalizare km 137
Conducte de refulare km 87
Retea canalizare (reabilitata) km 38
Statii de pompare apa uzata buc 78
Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. buc 5
Extindere Statie de epurare apa uzata buc 1
Linie de valorificare energetica a namolului buc 1
 1. SCADA regional pentru infrastructura de apa si apa uzata – 1 bucata

Volumul de lucrări stabilit este foarte mare şi a fost grupat în 30 pachete, de o complexitate deosebită.

De fondurile din POIM vor beneficia 106 localități din 45 UAT-uri din Jud. Timiș.

II. Fazarea proiectului ”Extinderea și Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în jud. Timiș” – obiective de investiții ce au fost transferate de pe POS Mediu pe POIM
 • Valoarea proiectului: 75.514.573 lei cu TVA
III. POS MEDIU 2007-2013

Acquis comunitar – întreaga legislaţie primară şi derivată, precum şi ansamblul politicilor şi instituţiilor create pentru a asigura aplicarea, respectarea şi dezvoltarea corespunzătoare şi continuă a acestei legislaţii

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

Obiectivul conformarii cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile este de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminarii apei destinate consumului uman şi de a asigura ca apa destinată consumului uman este potabilă şi curata. Obiectivul conformarii cu legislaţia privind epurarea apelor uzate orăşeneşti este de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale descarcarilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul localităţilor şi a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special din industria alimentara.

Totodată programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

 1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.
 2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.
 3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.

Obiectivele acestei axe prioritare sunt următoarele:

 • asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
 • asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
 • îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
 • îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;
 • crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură în conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2000 şi 10000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.